More Website Templates @ TemplateMonster.com - April 15, 2013!

Danışmanlık

DEVLET DESTEKLERİ
Devlet destekleri genellikle firmalar tarafından önyargılı karşılanmaktadır. Bize destek vermezler, büyük firmalar faydalanır, vaktim yok, devletle uğraşılmaz gibi sebeplerden dolayı korkuyla karşılanmaktadır. Birçok firmanın Ar-Ge potansiyelini uzun vadelere yayarak kendi imkanlarıyla projelerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu durum hem zaman hem de firmaların ilerlemesini geçiştirmelerine sebep olmaktadır. TÜBİTAK, KOSGEB, İKA gibi kuruluşlar %75 lere varan hibe destekleri ni siz değerli sanayi kuruluşları için sunmaktadır. Hibe ve Desteklerinden yaralanmak konusunda bilgi ve tecrübesini sizinle paylaşarak kalkınmanıza destek olmaya her zaman hazırız.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.


AR-GE PROJESİ GELİŞTİRME
Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. TEKNİK EKİBİMİZ İŞ BİRLİĞİ İLE, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.

Günümüz rekabet ortamında, yetenekleri dâhilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır. Bu nedenle firmalara Ar-Ge kültürünün aşılanması, inovasyonun öğretilmesi ve firmaların Ar-Ge'nin avantajlarından yararlanabilmesi konularında da yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda şirketlere Ar-Ge departmanı kurulması veya mevcut Ar-Ge çalışmalarının performans analizlerinin yapılarak, sistematik bir yapıya kavuşturulması uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

KALİTE SİSTEMLERİ
Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. Kalite yönetimi sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.
ISO 9001, dünyanın en köklü kalite çerçevesidir ve bugün 161 ülkede 750.000’in üzerinde kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Yalnızca kalite yönetimi sistemleri için değil genel olarak yönetim sistemleri için de standardı belirler.
Her tür kuruluşun artırılmış müşteri memnuniyeti, çalışan motivasyonu ve sürekli gelişim yoluyla başarılı olmasına yardımcı olur.
ISO 9000 standart serisi
ISO 9001, kalite yönetimi sistemi standartlarından biridir. Ürün ve hizmetlerinizin müşterilerinize ulaşma sürecini anlamanızı sağlayarak kuruluşunuzda en iyi sonuçların elde edilmesini sağlamaya yardımcı olabilir. ISO 9001 standart serisi şu öğelerden oluşur:

  • ISO 9000 – Temel bilgiler ve Terminoloji: Bu, kullanıcıların yönetim sistemlerinin ardındaki kavramlar ve kullanılan terminoloji hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
  • ISO 9001 – Gereklilikler: Standarda uygun faaliyet göstermek ve sertifikasyon kazanmak istiyorsanız karşılamanız gereken ölçütleri ortaya koyar.
  • ISO 9004 – Performans Gelişimi İçin Yönergeler: Sekiz kalite yönetimi prensibini temel alan bu yönergeler üst yönetim tarafından yalnızca müşterilerin değil tüm ilgili tarafların gereksinimlerini dikkate alarak kuruluşun performansını artırmada bir çerçeve olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kimi ilgilendirir?
ISO 9001, boyutuna veya sektörüne bakılmaksızın faaliyet gösterme ve yönetilme şeklini geliştirmek isteyen tüm kuruşlara uygundur. Ancak, bu sistemleri tek bir bölge, bölüm veya şubeye değil de kuruluşlarının tamamına uygulamaya hazır olan şirketler en iyi yatırım getirilerini elde eder. Ayrıca ISO 9001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre gibi diğer yönetim sistemi standartları ve belirtimleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır..  Entegre Yönetim yoluyla sorunsuz bir şekilde bütünleştirilebilirler. Pek çok prensipleri ortaktır, böylece bir entegre yönetim sistemi seçmek paranıza gerçek bir değer kazandırabilir.

Neden bizi seçmelisiniz?
Bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşırken öncelikli olarak alınan hizmetin sizin gelişiminize doğrudan katkı yapacak olması başlıca temel felsefemizdir.Biz biliyoruz ki hizmet kalitemizin iyi olması aynı zamanda bizim en büyük gelecek teminatımız olacaktır.
ISO 9000 serisinin öncülüğünü yapmış olan ilk Kalite Yönetim Sistemi standardı BS 5750'nin kurucusu ve hala ISO 9000'in teknik komitelerinin önemli bir üyesi olarak standartlar konusudan sahip olduğumuz tecrübe rakipsizdir. Kuruluşunuzdaki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmanızı sağlamak için kalite yönetim sisteminizden nasıl sonuna kadar yararlanabileceğinizi biliyoruz.

CE DANIŞMANLIĞI
CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerleme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Uygunluk Değerlendirme Esasları (Modüller Yaklaşım)
·         İmalatçının İç kontrolü
·         A Tip İncelenmesi
·         Tipe Uyguluk
·         İmalat Kalite Güvencesi
·         Mamül Kalite Güvencesi
·         Birim Doğrulaması
·         Tam Kalite Güvencesi

Türkiye'de Bulunan Bir İmalatçı CE İşaretini Kullanmak İçin Aşağıdakileri Yapmalıdır
·         Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti
·         Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış standartların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamıssa
·         Genel güvenlik standartlarının tespiti
·         Standartlara uygun üretimi planlamak
·         Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modülün tespiti
·         Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş'a müracaat ve uygunluk değerledirme işlemi
·         Teknik dosyanın hazırlanması
·         Uygunluk beyanı yapılarak, CE işaretinin kullanımı.

 

TSE...
TSE/TSEK BELGESİ (Türk Standardları Enstitüsü)

TSE/TSEK BELGESİNE GENEL BAKIŞ Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması saglanmıştır. Ayrıca T.S.E tarafından verilen T.S.E.K. Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri vardır. T.S.E.K Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadıgından başka ülkelerin standarlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda T.S.E.’nin garantisi altında olduğunu ifade eder. Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

  • Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi,
  • Ürünlerin Belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
  • Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,
  • Laboratuarların Belgelendirilmesi,
  • Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi.